ગુજરાત સરકારના સીએમ , કેબિનેટ મંત્રીઓ તથા સમગ્ર મંત્રી મંડળની માહીતી તથા લિસ્ટ જાણો : Full List of Ministers , Cabinet Minister, CM & Deputy CM of Government of Gujarat 2017 Know Here - letmejob.com

Tuesday, December 26, 2017

ગુજરાત સરકારના સીએમ , કેબિનેટ મંત્રીઓ તથા સમગ્ર મંત્રી મંડળની માહીતી તથા લિસ્ટ જાણો : Full List of Ministers , Cabinet Minister, CM & Deputy CM of Government of Gujarat 2017 Know Here

Here is the List of all Cabinet Ministers along with CM....

See the below pic for detailed information of all the ministers of  New Government of Gujarat 2017.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

What is letmejob.com ? Why letmejob.com ?

WHAT IS LETMEJOB.COM? LETMEJOB.COM  is the Leading Job Search Portal in India and other countries like Dubai, Gulf Countries, Austra...

Government Exams Study Materials