ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2017 મતદારયાદી તૈયાર થઈ ગઈ છે ત્યારે ચેક કરવા નું છે આપણું નામ મતદારયાદી માથી ગાયબ નથી - letmejob.com

Monday, October 2, 2017

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2017 મતદારયાદી તૈયાર થઈ ગઈ છે ત્યારે ચેક કરવા નું છે આપણું નામ મતદારયાદી માથી ગાયબ નથી

"તમામ  મિત્રો ને જણાવવાનું કે  મતદારયાદી તૈયાર થઈ ગઈ છે ત્યારે ચેક કરવા નું છે આપણું નામ  મતદારયાદી માથી ગાયબ નથી થયું ને કોઈ ભુલ નથી ને એક જાગ્રુત નાગરિક તરીકે મતદારયાદી ચેક કરવી અને બે મહિના  જાગતા રહો.
અહી લિંક ખોલી જોઈ શકીએ છીએ આપડુ નામ છે કે નહી.... "    ક્લિક કરો નીચેની લિંક પર....

http://erms.gujarat.gov.in/ceo-gujarat/master/Elector-Search-Dist-AC-Serial.aspx

Spread the msg...in all your groups...

No comments:

Post a Comment

Featured Post

What is letmejob.com ? Why letmejob.com ?

WHAT IS LETMEJOB.COM? LETMEJOB.COM  is the Leading Job Search Portal in India and other countries like Dubai, Gulf Countries, Austra...

Government Exams Study Materials