ગુજરાત સરકારના સીએમ , કેબિનેટ મંત્રીઓ તથા સમગ્ર મંત્રી મંડળની માહીતી તથા લિસ્ટ જાણો : Full List of Ministers , Cabinet Minister, CM & Deputy CM of Government of Gujarat 2017 Know Here - letmejob.com

Today's Top News

Tuesday, December 26, 2017

ગુજરાત સરકારના સીએમ , કેબિનેટ મંત્રીઓ તથા સમગ્ર મંત્રી મંડળની માહીતી તથા લિસ્ટ જાણો : Full List of Ministers , Cabinet Minister, CM & Deputy CM of Government of Gujarat 2017 Know Here

Here is the List of all Cabinet Ministers along with CM....

See the below pic for detailed information of all the ministers of  New Government of Gujarat 2017.